Rekomandimet per ligjet

 

Rekomandimet për ligjin e financimit të partive politike të përgatitura nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) dhe Lëvizja FOL. 

Për t’i dorëzuar: Kuvendit të Republikës së Kosovës – Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi 

 1. Ligji për Financimin e partive politike, të jetë i gatshëm para zgjedhjeve lokale.
 2. Të parashikohet me ligj që fondet e partive politike të bëhen publike. 
 3. Brenda ligjit duhet të parashihet raportimi i financave të partive politike ku duhet të deklarohen  asetet (pasuritë), të hyrat, shpenzimet, dhe kjo të bëhet në mënyrë të rregullt.
 4. Të shqyrtohet financimi i partive politike edhe jashtë Parlamentit, por kjo të kushtëzohet me kthimin e mjeteve në rast se partitë nuk arrijnë të hyjnë në Parlament.
 5. Mjetet financiare të ndahen në bazë të votave.
 6. Në ligj të parashihen mekanizma të fuqishëm dhe të pavarur të mbikëqyrjes së financave të partive (ZAG, KQZ).
 7. Degët e partive politike – duhet të kenë numrin e xhirollogarisë, si dhe të marrin përgjegjësitë për donacionet (kryetari, sekretari).
 8. Donacionet dhe donacionet gjatë fushatave elektorale duhet të sanksionohen dhe limitohen me ligj.
 9. Të ketë limitim – kufizim te shumës maksimale të mjeteve të shpenzuara për fushate për një parti.

 Rekomandimet  nga tryeza e diskutimit me shoqërinë civile dhe partitë politike në Ferizaj dhe Gjilan me 2 dhe 14 Tetor 2009 për Ligjin për Financimin e Partive Politike:  

 1. Zyra e Auditorit të Përgjithshëm të bëjë monitorimin e shpenzimeve të Partive Politike gjatë fushatave zgjedhore 
 2. Të përkufizohet shpërndarja e buxhetit të partive politike nga financimi i buxhetit publik në mënyrë që të përfshihen degët e partive politike 
 3. Harmonizimi i ligjit për financimin e partive politike me ligjin për financa dhe në veçanti me ligjin për Partitë Politike 
 4. Të rishikohen masat disiplinore ndaj shkelësve të sanksioneve të përcaktuara me ligj 
 5. Të caktohet adresa e gjykatave që janë bartëse të interpretimeve për ligjit 
 6. Të përcaktohen edhe Konfiskimi i pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme nga partitë politike 
 7. Të shqyrtohen aspektet e financimit të fushatës zgjedhore nga parat e taksapaguesve 
 8. Të rregullohen nocionet juridike të cilat kanë mangësi dhe krijojnë keqkuptim 
 9. Shoqëria civile të përfshihet në grupet punuese gjatë hartimit të ligjit
 10. Të parashikohen gjoba më të ashpra për partitë politike të cilat nuk i përmbahen ligjit
 11. Të precizohet institucioni përgjegjës që shqipton sanksionet
 12. Të qartësohet se kush duhet ta mbikëqyr fondin për mbështetje të partive politike
 13. Terminologjia e përdorur në projektligj, të qartësohet
 14. Të qartësohet institucioni përgjegjës që partitë politike duhet t’i japin llogari
 15. Te parashihet qartësisht institucioni ku partitë politike duhet të deklarojnë të hyrat 
 16. Te qartësohet institucioni ku duhet të bëhet publikimi i raportit financiar i partive politike

Rekomandimet nga KDI dhe Levizja FOL për Ligjin e deklarimit dhe prejardhjes së pasurisë së zyrtarëve publik të lartë

Dorëzuar: Kuvendit të Republikës së Kosovës – Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi 

Data: 27 Korrik 2009, Prishtinë  

 1. Pasuria e personave zyrtar të lartë të bëhet publike dhe e qasshme per publikun .
 2. Publikimi i pasurisë së Presidentit, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit, Ministrave dhe Zëvendësministrave dhe kjo të behet në ueb faqe të AKK-së dhe ne gazetën zyrtare.
 3. Deklarimi i pasurisë të behet edhe nga ana e funksionarëve të lartë si drejtoret e ndërmarrjeve publike, funksionarë të partive politike, siç janë Kryetari dhe Kryesia e partisë.
 4. Është detyre e çdo zyrtari publik që ta informoj  AKK-në në një afat kohor prej 15 ditësh, për çdo ndryshim në të ardhurat e tij mujore që tejkalojnë vlerën prej 3000 euro.
 5. Të specifikohet se si AKK-ja duhet të bëjë hulumtimin e prejardhjes së pasurisë, kontrollin dhe verifikimin e pasurive.
 6. Të zgjerohet përcaktimi i “anëtarëve të familjes”, ku përpos bashkëshortit/ës dhe fëmijëve, të përfshihet partneri-ja jashtëmartesor apo fëmije i birësuar me të cilin bashkëjeton PZL.
 7. Të përcaktohet që personat zyrtar të lartë; të deklarojnë edhe pasurinë që kanë jashtë vendit. Ku  përfshihet; pasuria e paluajtshme, të hyrat vjetore, para të gatshme, pasuri të luajtshme me vlerë të madhe (më shumë se 3000 euro),  zotërimin e aksioneve në shoqëri komerciale, letra me vlerë, borxhet, garancitë e ndërmarra dhe detyrimet tjera.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: